Verkoopvoorwaarden | Kiwip Verkoopvoorwaarden | Kiwip
Levering Frankrijk: 2/3d - Europa: 3/5d
Veilige betaling
Producten gegarandeerd voor 2 jaar

Geen producten in de winkelwagen.

Verkoopvoorwaarden


Artikel 1 Doel


In de hieronder omschreven algemene verkoop voorwaarden worden de rechten en plichten van het bedrijf Kiwip Technologies SAS, ingeschreven in het Handelsregister van MEAUX onder N° 818626293, en van haar klanten nauwkeurig omschreven in het kader van de online verkoop  van de producten en diensten van Kiwip Technologies SAS op haar E-Commerce site : URL : www.kiwip.eu

Iedere verleende service door het bedrijf Kiwip Technologies SAS, hierna te noemen « Kiwip » houdt in dat de koper zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden onderschrijft.

Artikel 2 Presentatie van de producten


De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden op onze site gepresenteerd. De foto’s maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van het bedrijf Kiwip kan niet in het geding komen indien er fouten in geslopen zijn.

Alle tekst en beelden op de site van het bedrijf Kiwip zijn voorbehouden, voor de hele wereld, uit hoofde van de auteursrechten en intellectueel eigendom; reproductie ervan, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden.

Artikel 3 Geldigheidsduur van de aanbiedingen


Producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. In geval van bestelling van een product dat niet meer beschikbaar is, wordt de klant op de hoogte gesteld van het feit dat het niet meer beschikbaar is, per e-mail of per post en alle betaalde bedragen worden hem zo snel mogelijk terugbetaald.

Artikel 4 Prijs van de producten


Op onze site staan de prijzen in Euro inclusief alle belastingen (BTW en andere heffingen) maar exclusief verzendkosten. Het bedrag aan BTW wordt gespecificeerd bij de selectie van een product door de klant en de verzendkosten verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van een product door de klant.

Het bedrijf Kiwip behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen op ieder moment maar de bestelde producten worden gefactureerd met de prijs die gold op het moment van het plaatsen van de bestelling.

In de aangeboden tarieven zijn kortingen en bonussen inbegrepen die het bedrijf Kiwip toekent al naar gelang haar resultaten of indien de klant voor bepaalde prestaties van het bedrijf gezorgd heeft. Er wordt geen enkele korting verleend in geval van vooruitbetaling.

Artikel 5 Bestelling


De klant valideert zijn bestelling wanneer hij de link ” Bevestig uw bestelling ” activeert onderaan de pagina ” Samenvatting van uw bestelling ” na het accepteren van deze verkoopvoorwaarden. Vóór deze validering wordt er systematisch aan de klant voorgesteld om elk van de onderdelen van zijn bestelling te controleren ; zo kan hij zijn eventuele vergissingen corrigeren.

Het bedrijf Kiwip bevestigt de bestelling per e-mail; in deze mededeling worden met name alle onderdelen van de bestelling herhaald alsmede het recht van de klant om de bestelling te herroepen.

De door het bedrijf geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. Deze wordt door het bedrijf Kiwip in haar archief opgeslagen onder de wettelijke voorwaarden en termijnen; de klant kan toegang krijgen tot deze archiefverwerking door contact op te nemen met de Klantendienst.

Artikel 6 Wijzen van betaling


De betaling van de bestellingen geschiedt met een bankpasje, of via Paypal of via automatische betaling via SEPA.

Bij het registreren van de bestelling dient de klant een aanbetaling te storten van een door Kiwip bepaald bedrag of het totale bedrag van de bestelling al naar gelang het door de klant in de catalogus gekozen product of diens.

Artikel 7 Bedenktijd


De Koper beschikt over een termijn van veertien dagen volle kalenderdagen, vanaf de ontvangst van de producten , om zijn recht op herroeping uit te oefenen zonder het betalen van enige boete ; met uitzondering van de retourkosten.

Indien de termijn van veertien dagen vervalt op een zaterdag, zondag of feest-of niet werkdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

In geval de Koper zijn recht tot herroeping uitoefent, verplicht hij zich om de complete producten terug te sturen, begeleid van een schriftelijke verklaring dat hij zijn recht op herroeping wenst uit te oefenen, per Aangetekend pakket met ontvangstbevestiging.

Iedere retourzending dient te geschieden in de originele verpakking en komt voor rekening van de koper. Ieder spoor van slijtage of beschadiging van het product leidt tot een waardevermindering van 30% van de aankoopwaarde.

Het bedrijf betaalt aan de Koper zo snel mogelijk het volledige bedrag terug van de gestorte bedragen en wel uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de producten door het bedrijf terugontvangen zijn.

Artikel 8 Betalingsachterstand (bepaling toepasbaar op professionals)


In geval van een volledig of gedeeltelijk in gebreke blijven van betaling van de geleverde waren op de dag van de ontvangst ervan, dient de Koper aan het bedrijf Kiwip een boete over te maken wegens achterstand die gelijk is aan 1.5 keer de wettelijke rente over het bedrag.

De aangehouden wettelijke rentevoet is die welke van kracht was op de dag van levering van de producten.

Deze boete wordt berekend over het bedrag tax free van het verschuldigde restant en wel vanaf de vervaldatum van de prijs zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling hiervoor nodig is.

Overeenkomstig de artikelen 441-6 van het Wetboek van Koophandel/Code du Commerce en D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel/Code du Commerce leidt iedere betalingsachterstand van rechtswege, buiten de boetes voor betalingsachterstand, tot een verplichting voor de schuldenaar tot het betalen van een vaste vergoeding van 40 € voor incassokosten.

Er kan een aanvullende vergoeding geëist worden, met bewijsstukken, indien de gemaakte incassokosten hoger zijn dan het bedrag van de vaste vergoeding.

Artikel 9 Levering


Ieder product wordt geleverd zonder garantie inzake de leveringstermijn met uitzondering van leveringen aan particulieren. De uiterste leveringsdatum verschilt naar gelang het adres ervan. Voor een adres in Europees Frankrijk wordt des vastgesteld op : de dag van betaling + 8 dagen en voor de andere bestemmingen : de dag van betaling + 1 maand. In het kader van een voorbestelling, zijn de hierboven genoemde leveringstermijnen toepasbaar vanaf de dag van officiële verkrijgbaar stelling van de producten op de site.

Artikel 10 Recycling


Overeenkomstig de Wet op het Milieu, stelt Kiwip een terugname oplossing voor van 1 voor 1, anders gezegd, wij kunnen het oude toestel/horloge terugnemen bij aankoop van een nieuwe gelijkwaardige : Art R543-180 van de Wet op het Milieu/ Code de l’Environnement:

« I. – Bij verkoop van een elektrisch of elektronisch huishoudelijk apparaat neemt/ laat de dealer, verkoop op afstand inbegrepen, kosteloos voor zijn rekening de oude elektrische en elektronische apparatuur in/innemen waarvan de consument zich ontdoet, binnen de grens van de hoeveelheid en het type verkochte apparatuur. »

« III. – De consument wordt systematisch, goed zichtbaar en makkelijk toegankelijk in kennis gesteld van de voorwaarden voor inname onder toepassing van I en II van dit artikel. Deze informatie dient hem te bereiken vóór de verkoophandeling inzake de inname bedoeld in alinea I van dit artikel. »

Besluit tot inname van 8 oktober 2014–Artikel 1 : Voor de kosteloze inname van elektrische en elektronische apparatuur vereist in artikel R. 543-180-I, dient de dealer de consument systematisch, goed zichtbaar en makkelijk toegankelijk de volgende minimale oplossingen voor te stellen:

Bij het weghalen, op de plek van verkoop, van de verkochte apparatuur: inname van de gebruikte apparatuur op de plek van verkoop.

Bij levering van verkochte apparatuur op de plaats van gebruik: inname van de gebruikte apparatuur op deze plaats bij de levering.

Bij levering op een andere plaats of volgens een andere wijze : inname van de gebruikte apparatuur op de plaats van levering ; of verzamelsysteem in de buurt dat de dealer financiert en organiseert of laat organiseren en waarbij eventueel, de zaken van de dealer betrokken zijn; of ter beschikking stellen van de terugstuur oplossing via een post dienst of gelijkwaardige dienst voor elektrische en elektronische apparatuur waarvan de eigenschappen dit mogelijk maken. »

NB : Wij raden u aan verantwoordelijkheid te tonen voor het milieu net als wij en om onze CO2-voetafdruk te verbeteren, kunt u uw gebruikte apparatuur inleveren op een van de verzamelpunten van ESR/ECO- SYSTEMES (http://www.eco-systemes.fr/#).

Artikel 11 Klantenservice – After sale service


Voor alle informatie, vragen of klachten kan de klant zich van maandag t/m vrijdag, van

9.30 tot 18.00 uur wenden tot de klantenservice van het bedrijf Kiwip (Relations Clients de la société Kiwip)
Adres : KIWIP TECHNOLOGIES SAS PARC ARTISANAL 1 IMPASSE DES PAILLONS
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS, FRANKRIJK
Tél :+ 33 (0)1 60 42 54 44
E-mail : contact@kiwip.fr