Algemene gebruiksvoorwaarden | Kiwip Algemene gebruiksvoorwaarden | Kiwip
Levering Frankrijk: 2/3d - Europa: 3/5d
Veilige betaling
Producten gegarandeerd voor 2 jaar

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene gebruiksvoorwaarden


U heeft een product aangeschaft van het bedrijf KIWIP TECHNOLOGIES SAS (het « Product KIWIPWATCH 5 ») waarvoor wij u danken.

Wij danken u voor het aandachtig doorlezen van deze overeenkomst en de bijlagen ervan (de « Licentieovereenkomst ») tussen u (de « Gebruiker ») en het bedrijf KIWIP TECHNOLOGIES SAS, vereenvoudigde aandelen vennootschap waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 1 IMPASSE DES PAILLONS – 77700 – BAILLY-ROMAINVILLIERS – MARNE-LA-VALLEE Frankrijk (« KIWIP TECHNOLOGIES SAS ») alvorens uw product KIWIPWATCH 5 te gebruiken.

Het gebruiken van het product KIWIP TECHNOLOGIES SAS, evenals het downloaden, het updaten en meer in het algemeen het gebruiken van de software van KIWIPTECHNOLOGIES SAS, houdt acceptatie in door de Gebruiker van de Licentieovereenkomst.

Indien de gebruiker de voorwaarden van de Licentieovereenkomst weigert, kan hij de software van KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet downloaden en/of gebruiken op welke manier dan ook en bij gevolg kan hij het Product KIWIPWATCH en de service ervan niet gebruiken .

De bepalingen van deze Licentieovereenkomst zijn vastgelegd onverminderd de verplichte bepalingen van de wetgeving die op de Gebruiker van toepassing is, met name op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht en van het consumentenrecht, die de Gebruiker van specifieke rechten kan laten profiteren in het bijzonder binnen de Europese Unie.

1. DE LICENTIE


KIWIP TECHNOLOGIES SAS verleent aan de Gebruiker een niet exclusieve en niet overdraagbare Licentie voor het gebruik van in het Product KIWIPWATCH 5 geïntegreerde software en bijbehorende documenten (en met name de gedrukte of online documentatie die er betrekking op heeft (hierna, gezamenlijk, de « KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software» genoemd), waarmee hij de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software kan downloaden en gebruiken, en, dus, het Product KIWIPWATCH 5 kan gebruiken.

De Licentie wordt verleend voor de duur van de wettelijke bescherming van de auteursrechten, over de hele wereld, voor strikt privé gebruik en overeenkomstig onderhavige voorwaarden. In geen geval wordt de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software verkocht aan de Gebruiker.

2. EIGENDOM VAN KIWIP TECHNOLOGIES SAS SOFTWARE


De Licentie verleent geen enkel recht of aanspraak op de « KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software», die enkel en alleen het bezit blijft van KIWIP TECHNOLOGIES SAS. Deze doet geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de « KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software» aan de Gebruiker in welke hoedanigheid dan ook.

De Gebruiker erkent dat alle rechten met betrekking tot de « KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software» en de onderdelen waaruit deze samengesteld zijn (m.n. rechten, computer codes, ontwerpen, beelden, foto’s , animaties, video’s, eventueel in de « KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software» geïntegreerde muziek en teksten), alsmede eventuele handelsmerk-, octrooi-, modelrechten, op zich zelf staande rechten op databases, auteursrechten, expertise, handelsgeheim en alle daarop betrekking hebbende zaken het exclusieve eigendom zijn van KIWIP TECHNOLOGIES SAS (of van haar licentieverleners) en beschermd worden door de Franse reglementering en/of andere wetten, internationale verdragen en overeenkomsten met betrekking tot intellectueel en industrieel eigendom.

3.   GEBRUIK VAN DE « KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software»


De Gebruiker heeft toestemming om de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software te gebruiken overeenkomstig de hierbij meegeleverde voorschriften. De Licentie wordt verleend in het kader van een strikt persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Het is met name verboden, onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het toepasbare recht (en in het bijzonder van artikel  L.122-6-1 van de Franse wet op het intellectuele eigendom) en/of van de toestemming van KIWIP TECHNOLOGIES SAS (of van haar licentieverleners) :

 • kopieën te maken van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software (met uitzondering van een back-up kopie indien deze nodig is om het gebruik van het Product KIWIP WATCH en van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software veilig te stellen) ;
 • de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software of een of ander van de samenstellende onderdelen ervan commercieel te exploiteren, in welke vorm dan ook (verkoop, overdracht, verhuur, licentie, leasing, etc.) ;
 • ieder gebruik tegen de goede zeden en/of geldende wetgeving;
 • ieder gebruik dat niet overeenkomt met de geleverde voorschriften of met de minimaal aanbevolen specificaties  ;
 • de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software of een of ander van de samenstellende onderdelen ervan te wijzigen of er van afgeleid werk te creëren;
 • technische maatregelen ter bescherming van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en/of van het geheel of gedeelten van de samenstellende elementen ervan en van de erop betrekking hebbende beheersystemen van de digitale rechten te wijzigen, te omzeilen of te verwijderen ;
 • correctie door de Gebruiker of een door de Gebruiker gekozen derde persoon, van eventuele bugs, fouten of onregelmatigheden van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software ;
 • De KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software of een of ander van de samenstellende onderdelen ter beschikking te stellen of over te dragen, via ieder middel, in het bijzonder door middel van een elektronisch communicatiesysteem d.m.v. telefoon, internet, Box, verbonden televisie, zonder dat deze lijst beperkend is;
 • de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen en/of te demonteren en dit zelfs voor interoperabiliteitsdoeleinden.

De Gebruiker mag de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software die hij aangeschaft heeft niet op enigerlei wijze overdragen, verkopen, doorverkopen, als onder-licentie aanbieden, verhuren en/of ter beschikking stellen door welke middelen dan ook (met inbegrip van het downloaden op een elektronisch communicatienetwerk), noch enig samenstellend element ervan (met inbegrip, eventueel, van de bij de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software horende activatiecode).

4. GEBRUIK VAN DE KIWIP TECHNOLOGIES SAS SOFTWARE EN VAN HET PRODUCT KIWIPWATCH5


De Gebruiker begrijpt, erkent en accepteert dat voor toegang tot bepaalde functies van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en, bijgevolg, van het Product KIWIPWATCH 5, inclusief de registratie ervan, een Internetverbinding nodig is, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is. De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de betaling van alle derde kosten die verbonden zijn aan zijn internet verbinding, waaronder het abonnement op een internetprovider of de aansluitkosten vanaf een mobiele telefoon.

Het functioneren van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en, bijgevolg, van het Product KIWIPWATCH 5, kan onderbroken, begrensd of beperkt worden al naar gelang de capaciteit, de bandbreedte of de technische beperkingen van de Internetverbinding en van de provider. De Gebruiker begrijpt, erkent en accepteert dat de Internetverbinding die verbonden is met de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en met het Product KIWIPWATCH 5 geleverd wordt door derden waarover het bedrijf KIWIP TECHNOLOGIES SAS geen enkele controle heeft en die beheerst wordt door de respectievelijke voorwaarden van genoemde derden. De levering, de kwaliteit, de beschikbaarheid en de veiligheid van de Internetverbinding, de software en de service staan onder de volledige verantwoordelijkheid van genoemde derden.

Op dezelfde manier kan het functioneren van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en, bijgevolg van het Product de KIWIPWATCH 5, onderbroken of beperkt worden in geval van onderhoudswerkzaamheden van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, hetgeen de Gebruiker accepteert.

De Gebruiker erkent tot slot kennis genomen te hebben van de aanvullende waarschuwingen en deze geaccepteerd te hebben die kunnen bestaan volgens het betrokken Product KIWIPWATCH 5 en waarvan de details in Annexe 2 staan.

5. UPDATES


KIWIP TECHNOLOGIES SAS is niet verplicht updates, upgrades en/of nieuwe versies van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software (hierna, de « Updates ») te leveren aan de Gebruiker.

Echter, in de veronderstelling dat KIWIP TECHNOLOGIES SAS een update aan de Gebruiker ter beschikking zou stellen, dan dient deze laatste in het bezit te zijn van een geldige licentie voor de voorafgaande versie om de update te kunnen gebruiken en die geleverd zal worden op de voorwaarden van de onderhavige licentie  . De Gebruiker erkent bovendien dat KIWIP TECHNOLOGIES SAS zich het recht voorbehoudt, geleidelijk of niet, het onderhoud van de oude versies te stoppen of te beperken. De Gebruiker verplicht zich dus om iedere ter beschikking gestelde update te downloaden en te gebruiken om volledig van de garanties te profiteren die geboden worden door KIWIP TECHNOLOGIES SAS.

6. INWERKINGTREDING – BEËINDIGING VAN DE LICENTIE


De Licentie wordt van kracht vanaf het eerste gebruik van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, hetgeen correspondeert aan de datum van de eerste download en/of eerste gebruik. De licentie wordt automatisch van rechtswege beëindigd door KIWIP TECHNOLOGIES SAS zonder berichtgeving in geval van een ernstige tekortkoming inzake een van zijn verplichtingen of een inbreuk op een van de wezenlijke verplichtingen volgens de voorwaarden van de Licentie door de Gebruiker. De Licentie wordt automatisch beëindigd, van rechtswege, door de Gebruiker, door de vernietiging en/of verwijdering door de Gebruiker van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en/of van het geheel of een gedeelte van alle samenstellende elementen. Er wordt op gewezen dat de beëindiging van de Licentie het gebruik van het Product KIWIPWATCH 5 door de Gebruiker onmogelijk kan maken of niet overeenkomstig de wensen van de Gebruiker.

7. GARANTIES


7.1 COMMERCIËLE GARANTIE

KIWIP TECHNOLOGIES SAS heeft al haar software expertise voor aangesloten producten gestoken in de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software om aan de Gebruiker volledige tevredenheid te garanderen.

Indien echter, binnen 2 jaar na de aankoop van het Product KIWIPWATCH 5, de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software in normale gebruiksomstandigheden ondeugdelijk blijkt en niet overeenkomstig de functionele en technische eigenschappen die in de geleverde voorschriften beschreven staan, zodat het gebruik van het Product van KIWIP TECHNOLOGIES SAS er onmogelijk door wordt, verplicht KIWIP TECHNOLOGIES SAS zich om de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software kosteloos te vervangen indien dit beschikbaar is (of bij het ontbreken hiervan tot volledige terugbetaling van de aankoopwaarde ervan), onder de hierna genoemde voorwaarden.

Om de ondeugdelijke kopie van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software te kunnen laten vervangen (of, eventueel, het Product KIWIPWATCH 5 terugbetaald te krijgen ), dient de Gebruiker:

 • Contact op te nemen met de technische ondersteuning van KIWIP TECHNOLOGIES SAS. Na een korte omschrijving van het defect van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, zal KIWIP TECHNOLOGIES SAS bevestigen of het inderdaad om een defect kan gaan of niet.
 • Indien KIWIP TECHNOLOGIES SAS dit inderdaad bevestigt, zal KIWIP TECHNOLOGIES SAS de Gebruiker toestaan zonder extra kosten een nieuwe kopie van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software te downloaden (of zal eventueel de aankoop prijs van het Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS zo spoedig mogelijk terugbetalen, onder voorbehoud van het strikt in acht nemen door de Gebruiker van de voorwaarden van het Reglement van de Klantendienst van KIWIP TECHNOLOGIES SAS.

KIWIP TECHNOLOGIES SAS behoudt zich het recht voor de bij de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software behorende activatiecode te verwijderen wanneer deze door de Gebruiker onder de hierboven aangegeven voorwaarden teruggestuurd wordt.

7.2 WETTELIJKE GARANTIES

Onafhankelijk van de hierboven toegekende commerciële garantie, wordt de Gebruiker erop gewezen dat de verkoper van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software gebonden blijft aan de van toepassing zijnde wettelijke garanties, en met name wanneer het gaat om Gebruikers die consumenten zijn die in Frankrijk wonen, op gebrek aan overeenstemming van de koopwaar met het contract en koopvernietigende gebreken onder de voorwaarden voorzien in artikel L.211-4 en volgende van de Consumentenwetgeving, en in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk wetboek, respectievelijk. De details van deze garanties staan in Annexe 1.

Er wordt op gewezen dat wanneer het gaat om een wettelijke garantie van overeenstemming, de Gebruiker consument  :

 • (1) een termijn van twee jaar heeft vanaf de levering van de koopwaar, om actie te ondernemen;
 • (2) kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, onder voorbehoud van de voorwaarden van kosten bepaald in artikel L. 211-9 van de consumentenwetgeving ;
 • (3) vrijgesteld is van het leveren van bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende 6 maanden na de levering van het goed; deze termijn is uitgebreid naar 24 maanden sinds 18 maart 2016, behalve voor gebruikte goederen ;
 • (4) kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in te zetten in de zin van artikel 1641 van het burgerlijke wetboek en dat in deze veronderstelling, hij kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of reductie in de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Er wordt tevens op gewezen dat volgens de wettelijke garantie van overeenstemming het goed overeenstemt met het contract:

 • (i) Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk verwacht wordt van een soortgelijk goed en, eventueel  : – als het beantwoordt aan de omschrijving door de verkoper en de eigenschappen bezit die deze aan de koper getoond heeft in de vorm van een monster of model; – als het de eigenschappen bezit die een koper er wettelijk van kan verwachten gezien de openbare verklaringen die gedaan zijn door de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger m.n. in reclame en in de etikettering ;
 • (ii) Of als het de eigenschappen heeft die door de partijen gezamenlijk overeenkomstig omschreven zijn of als het geschikt is voor ieder speciaal gebruik dat door de koper gezocht werd, waarvan de verkoper in kennis gesteld was en dat deze laatste geaccepteerd heeft. Er wordt ten slotte op gewezen dat de wettelijke garantie van overeenstemming toepasbaar is onafhankelijk van de hierboven vermelde commerciële garantie.

Er wordt tevens op gewezen dat wettelijke garantie van overeenstemming toepasbaar is onafhankelijk van de eventueel verstrekte commerciële garantie.

8.   BEPERKING VAN DE GARANTIE


De KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software wordt geleverd zoals deze is en zonder andere garantie dans die welke vermeld staat in Artikel 7 van de Licentie. In het bijzonder garandeert KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet het continu of foutloos functioneren van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en/of het corrigeren van fouten.

De garantie kan niet van toepassing zijn in geval van breuk van het scherm, van de horlogekast, van de horlogeband en of van de accessoires van het PRODUCT KIWIP WATCH 5, als ook in geval van het oxideren van het product als gevolg van een onderdompeling in water die buiten het kader valt van de door KIWIP TECHNOLOGIES SAS aangekondigde waterdichtheidsindex.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat ieder gebruik van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software

dat niet in overeenstemming zou zijn met de gebruiksvoorschriften, met de minimaal aanbevolen specificaties, en volgens de laatste ter beschikking gestelde versie, geschiedt op zijn eigen risico. Vanaf dat moment is KIWIP TECHNOLOGIES SAS geen van de garanties verschuldigd die vermeld staan in Artikel 7 van de Licentie, als de door de Gebruiker constateerde ondeugdelijkheid of niet overeenstemming uit dit oneigenlijk gebruik voortvloeit, evenals in geval van overmacht.

Binnen de door de toepasbare wet opgelegde grenzen, sluit KIWIP TECHNOLOGIES SAS bij gevolg iedere garantie uit met betrekking tot de marktwaarde van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, tot tevredenheid van de klant, tot geschiktheid ervan voor het beantwoorden van een bijzonder gebruik of op afwezigheid van namaak.

De Gebruiker erkent ten slotte kennis genomen te hebben van aanvullende beperkingen van de garantie die kunnen bestaan voor het betrokken Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS en deze te accepteren.

9.   AANSPRAKELIJKHEID


In geen enkel geval kan KIWIP TECHNOLOGIES SAS aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook direct, indirect, onopzettelijk, bijzonder, bijkomstig of anderszins ontstaan uit (1) gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, (2) uit verkeerd gebruik of het slecht functioneren van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software of een oude niet ondersteunde versie, (3) door verlies of verandering van ieder gegeven of informatie, en/of (4) door verlies van iedere inkomst of zaak voortvloeiend uit het bezit of het gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, en dit zelfs als KIWIP TECHNOLOGIES SAS gewaarschuwd is voor het risico van een dergelijke schade.

KIWIP TECHNOLOGIES SAS wijst in het bijzonder iedere aansprakelijkheid af in geval van gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software in strijd met de voorzorgsmaatregelen bij gebruik bedoeld in de gebruiksvoorschriften. De Gebruiker draagt alle kosten voor reparatie en/of correctie van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, en alle risico’s verbonden aan een verlies van winst, verlies of aantasting van gegevens, fouten, verlies van handelsinformatie of andere informatie voortvloeiend uit het bezit of het gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software.

Tot slot begrijpt, erkent en accepteert de Gebruiker dat KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software niet ontworpen of voorzien is voor ander gebruik dan voor het Product KIWIP WATCH. De Gebruiker begrijpt en accepteert uitdrukkelijk dat ieder ander materiaal, software, inhoud of geheel van gegevens beschadigd zou kunnen worden door de installatie of het gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software op ieder ander product dan het Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS. KIWIP TECHNOLOGIES SAS, haar aangesloten bedrijven en haar derden licentieverleners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke schade.

In ieder geval, kan de aansprakelijkheid van KIWIP TECHNOLOGIES SAS de aankoopwaarde van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software niet overschrijden.

De Gebruiker erkent tot slot kennis genomen te hebben van de aanvullende beperkingen van de aansprakelijkheid die kunnen bestaan voor het betrokken KIWIP TECHNOLOGIES SAS Product en accepteert deze. De details staan in Annexe 2.

PERSOONLIJKE GEGEVENS – RESPECT VAN HET PRIVELEVEN

KIWIP TECHNOLOGIES SAS neemt de toepasbare wetgeving in acht in zake persoonlijke gegevensbescherming en privé leven.

De Gebruiker kan uitgenodigd worden om aan KIWIP TECHNOLOGIES SAS persoonlijke gegevens mee te delen (zoals zijn naam, zijn fysieke adres, zijn IP-adres, zijn emailadres, zijn geolocatie gegevens of ieder ander persoonlijk gegeven in de zin van de Richtlijn 95/46/EC) ter gelegenheid van zijn registratie evenals tijdens het gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en van het Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS.

KIWIP TECHNOLOGIES SAS gebruikt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker slechts voor het tot stand brengen van verwachte functionaliteiten van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software, alsmede voor het bewaken van de commerciële relatie met de Gebruiker, voor beveiligingsdoelen overeenkomstig de toepasbare wet- en regelgeving en om de aan de Gebruiker aangeboden producten en diensten te kunnen verbeteren en personaliseren alsmede de informatie die aan hem gericht wordt. KIWIP TECHNOLOGIES SAS kan er eveneens toe gebracht worden deze gegevens te delen met externe dienstverleners in een vorm waarmee de Gebruiker niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden, voor alle voornoemde doeleinden.

Door het doorgeven van zijn persoonlijke gegevens aan KIWIP TECHNOLOGIES SAS, geeft de Gebruiker deze laatste toestemming om deze te verwerken voor voornoemde doeleinden. In geval deze persoonlijke gegevens geïdentificeerd zouden worden als noodzakelijk voor het gebruik van KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en van het Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS en de Gebruiker zou weigeren om ze door te geven aan KIWIP TECHNOLOGIES SAS of zou weigeren dat deze gegevens verwerkt worden overeenkomstig deze overeenkomst, dan kan de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en/of het Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet gebruikt worden.

Overeenkomstig de Wet op de Informatica en de Vrijheden van 6 januari 1978, beschikt de Gebruiker over een recht van toegang, ondervraging, rectificatie en verzet inzake de hem betreffende persoonlijke gegevens die doorgegeven zijn aan KIWIP TECHNOLOGIES SAS. Dit recht kan door de Gebruiker uitgeoefend worden door zich schriftelijk te wenden tot KIWIP TECHNOLOGIES SAS op het adres dat bovenaan deze overeenkomst staat onder vermelding van zijn naam, voornaam, fysiek adres en emailadres.

KIWIP TECHNOLOGIES SAS heeft verklaard de persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het gebruik van het Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS. Dossiernummer bij het de [Franse] Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden: CNIL : 2004688.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTSPRAAK

De Licentie is uitsluitend onderworpen aan het Franse recht, met uitzondering van iedere regel van wetsconflict. In geval van een geschil in verband met de opstelling, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering of het beëindigen van de Licentie, zijn de volgens de Franse wet bevoegde Franse rechtbanken de enige die bevoegd zijn, zelfs in geval van nood of een veelvoud van gedaagden. Echter, voor iedere Gebruiker en consument die in de Europese unie woont, geven de wetten ter bescherming van de consument in het recht van het land waar de Gebruiker woont de doorslag , als het Franse recht een lagere beschermingsgraad van de consument biedt vergeleken met het recht van het woonland van de Gebruiker.

ANNEXE 1 : WETTELIJKE GARANTIES


Artikel L.211-4 van de Consumentenwet /Code de la consommation : « De verkoper dient een goed te leveren overeenkomstig het contract en staat garant voor het gebrek aan overeenkomst dat bestaat bij levering. Hij staat eveneens garant voor het gebrek aan overeenkomst dat zijn oorzaak vindt in de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie als hij hiermee belast is door het contract of als deze tot stand gekomen is onder zijn verantwoordelijkheid. ».

Artikel L.211-5 van de Consumentenwet/Code de la consommation : « Om overeen te stemmen met het contract, dient het goed : 1° Geschikt te zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed verwacht wordt en, eventueel : – overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die deze aan de koper getoond heeft in de vorm van een monster of een model; – de eigenschappen bezitten die een koper er wettelijk van kan verwachten gezien de openbare verklaringen die gedaan zijn door de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger m.n. in reclame en in de etikettering ;  2° Of de eigenschappen vertonen die door de partijen gezamenlijk overeenkomstig omschreven zijn of geschikt zijn voor ieder door de koper gezocht speciaal gebruik waarvan de verkoper in kennis was gesteld et dat deze laatste geaccepteerd heeft ».

Artikel L.211-8 van de Consumentenwet/Code de la consommation : « De koper heeft het recht overeenstemming van het goed met het contract te eisen. Hij kan echter de overeenstemming niet betwisten met een beroep op een tekortkoming die hij kende of die hij onmogelijk niet kon weten toen hij het koopcontract gesloten heeft. Hetzelfde geldt wanneer de ondeugdelijkheid zijn oorsprong vindt in de materialen die hij zelf geleverd heeft ».

Artikel L.211-9 van de Consumentenwet/ Code de la consommation: « In geval van een gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen reparatie en vervanging van het goed. Echter, de verkoper kan niet handelen volgens de keuze van de koper, indien deze keuze duidelijk onevenredige kosten met zich meebrengt vergeleken met de andere manier, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van de ondeugdelijkheid. Hij dient dan te handelen, behalve indien dit onmogelijk is, volgens de wijze die niet door de koper gekozen is ».

Artikel L.211-10 van de Consumentenwet / Code de la consommation : « Indien reparatie en vervanging van het goed onmogelijk zijn, kan de koper het goed teruggeven en zich de prijs laten terugbetalen of het goed houden en zich een gedeelte van de prijs laten terugbetalen. Dezelfde mogelijkheid staat hem open : 1° Als de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing onder toepassing van artikel L. 211-9 niet uitgevoerd kan worden binnen een maand na de klacht van de koper; 2° Of als deze oplossing niet uitgevoerd kan worden zonder groot nadeel voor hem gezien de aard van het goed en het gebruik dat hij ervan wil maken. De ontbinding van de verkoop kan echter niet uitgesproken worden als het gebrek aan overeenstemming maar klein is ».

Artikel L.211-11 van de Consumentenwet / Code de la consommation : « De toepassing van de bepalingen van de artikelen L.211-9 en L.211-10 geschiedt zonder enige kosten voor de koper. Deze zelfde bepalingen zijn geen belemmering voor het toekennen van schadevergoeding ».

Artikel L.211-12 van de Consumentenwet / Code de la consommation : « De rechtsvordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van het goed».

Artikel 1641 van het Burgerlijk wetboek : « De verkoper dient garant te staan wegens verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet aangeschaft zou hebben, of er slechts een lagere prijs voor gegeven zou hebben, als hij de gebreken gekend had ».

Artikel 1643 : « Hij dient garant te staan voor de verborgen gebreken, ook al had hij er niet van geweten, tenzij hij in dat geval bepaald had dat hij aan geen enkele garantie gehouden was».

Artikel 1644 van het Burgerlijk wetboek: « In geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus tussen het teruggeven van het goed en zich de prijs laten terugbetalen of het goed te houden en zich een gedeelte van de prijs laten terugbetalen.».

Artikel 1648 alinea 1 : « De rechtsvordering die voortvloeit uit de koopvernietigende gebreken dient aangespannen te worden door de koper binnen een termijn van twee jaar na de ontdekking van de ondeugdelijkheid».

ANNEXE 2 : AANVULLENDE INFORMATIE


In onderhavig Annexe 2 staan voor ieder type Product KIWIP TECHNOLOGIES SAS, de aanvullende waarschuwingen, extra beperkingen van garanties en van aansprakelijkheid alsmede aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens nauwkeurig vermeld.

KIWIPWATCH 5


Aanvullende waarschuwingen

Voor het bepalen van zijn positie gebruikt de KIWIPWATCH 5 de gegevens van GPS satellieten. De omgevingsomstandigheden (meteorologische, atmosferische, magnetische met name) kunnen invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van satellietsystemen. De functionaliteiten van KIWIPWATCH 5 kunnen erdoor verstoord worden en daardoor tijdelijk niet beschikbaar zijn en dat zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker begrijpt, erkent en accepteert dat de satellietverbinding waarop de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en de KIWIPWATCH 5 aangesloten zijn geleverd wordt door derden waarop KIWIP TECHNOLOGIES SAS geen enkele controle heeft en die beheerst wordt door de respectievelijke voorwaarden van genoemde derden. De levering, kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van de satellietverbinding, software en service staan onder de volledige verantwoordelijkheid van de genoemde derden, zodat KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet aansprakelijk is voor enige onderbreking van de service die verbonden si met de satellietsystemen.

De Gebruiker begrijpt, erkent en accepteert ten slotte dat voor toegang tot bepaalde functionaliteiten van de KIWIP TECHNOLOGIES SAS Software en, bij gevolg, van de KIWIPWATCH 5, een SIM kaart nodig is en een telefoonnummer waarmee met name de KIWIPWATCH 5 waarschuwingen kan verzenden naar het/de door de Gebruiker via de app gekozen nummer(s), de GPS gegevens in real time kan doorsturen waarmee de geolocatie services van het product gebruikt kunnen worden en gesproken berichten kan ontvangen en verzenden indien en alleen indien het bedrag van de SIM kaart een abonnement inhoudt op de KIWIP service of van een nationale « data » operator.

 • Ieder bericht vanuit het horloge is beperkt tot een duur van 5 (vijf) minuten om reden van veiligheid van het gebruik van het horloge.
 • Ieder voice chat bericht is beperkt tot 20 (twintig) seconden om redenen van een zo goed mogelijk gebruik van het horloge door kinderen.
 • Deze Europa zone inbegrepen in de Kiwip service is afgebakend tot enkel de volgende landen :: Europees gedeelte van Frankrijk , Oostenrijk, Duitsland, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechische Republiek , Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, en het Verenigd Koninkrijk. Ultra-perifere regio’s zijn niet inbegrepen. De andere landen worden gefactureerd buiten het vaste bedrag volgens het gebruik en een tarieflijst wordt speciaal medegedeeld voor de landen waar het horloge gebruikt wordt.

De Gebruiker accepteert en erkent dat hij alleen verantwoordelijk is voor deze SIMkaart en de betaling van alle derde kosten verbonden aan zijn aankoop en gebruik van de KIWIPWATCH 5, en dat  KIWIP TECHNOLOGIES SAS geen enkele controle heeft over de levering, de kwaliteit, de beschikbaarheid en de veiligheid van de SIMkaart en de bijbehorende service, geleverd door derden en onder hun verantwoordelijkheid zodat KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet aansprakelijk is voor enige onderbreking van de service met betrekking tot de GSM/GPRS systemen.

Aanvullende beperkingen van garanties en aansprakelijkheid

KIWIPWATCH 5 kan, zoals iedere elektronische uitrusting, niet functioneren zoals verwacht en een GPS positie niet doorgeven. In een dergelijke veronderstelling kan de aansprakelijkheid van KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet verder gaan dan restitutie van de aankooprijs van de KIWIPWATCH 5, Zoals aangegeven in Artikel 9.

De gebruiker erkent dat KIWIPWATCH 5 slechts een instrument is voor communicatie- en localisatie-ondersteuning waarvoor hij opdracht gekregen heeft en in geen geval de directe bewaking kan vervangen door de Gebruiker en referent van de genoemde gebruikers.

Bij gevolg kan KIWIP TECHNOLOGIES SAS niet aansprakelijk gesteld worden voor alle directe, indirecte, onopzettelijke, bijzondere, bijkomstige of anderszins ontstane schade ondervonden door de Gebruiker en/of de bewaakte personen door (1) gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de KIWIPWATCH 5.

De Gebruiker verklaart bovendien de KIWIPWATCH 5 voor strikte privé doeleinden te gebruiken en met uitsluiting van ieder beroepsgebruik en overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten. In het algemeen geschiedt de geolocatie van derden door de Gebruiker via KIWIPWATCH 5 dus onder verantwoordelijkheid van de Gebruiker alleen, met strikte in acht neming van de toepasselijke wetten.

KIWIP TECHNOLOGIES SAS behoudt zich het recht voor de Licentie te beëindigen van rechtswege en zonder enige vooraankondiging, in de veronderstelling waarin de Gebruiker de KIWIPWATCH 5 zou gebruiken in strijd met de wet- en regelgeving die op de Gebruiker van toepassing zijn.

Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft KIWIP TECHNOLOGIES het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens via de internetsite KIWIP TECHNOLOGIES (waarvan de URL luidt als volgt : http://www.kiwip.com  DOSSIER Nummer CNIL : 2004688 ) aangemeld bij de [Franse] Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden /Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL)

 • 2.1 VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS – De gebruikers van de Site hebben de mogelijkheid zich te abonneren op het informatiebulletin van KIWIP TECHNOLOGIES. Met de hiervoor verzamelde informatie kan KIWIP TECHNOLOGIES het genoemde bulletin aan de abonnees sturen. Deze verzamelde persoonlijke gegevens zijn bestemd voor uitsluitend gebruik door KIWIP TECHNOLOGIES.
 • 2.2 RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERWIJDERING – Overeenkomstig Artikel 34 van Wet Nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt de internetgebruiker en gebruiker van de website over een recht van toegang, rectificatie en/of verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om dit recht uit te oefenen dient hij zich te wenden tot KIWIP TECHNOLOGIES : contact@kiwip.fr
OPZEGGING VAN DE SERVICE

KIWIP TECHNOLOGIES SAS stelt tegen betaling een service ter beschikking van de gebruikers met een looptijd van 12 maanden.

Indien de gebruiker de automatische afschrijvingen voor de Kiwip service wil stoppen, dient hij onderstaande regels in acht te nemen.

Contract met overschreden einddatum

U bent vrij om uw contract op ieder moment op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Hiervoor dient u een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen onder vermelding van uw naam, voornaam, rekeningnummer van gebruiker en telefoonnummer van het horloge op gewoon papier zodat wij uw verzoek kunnen behandelen.

Contract met niet overschreden einddatum

Uw contract bevat een toekomstige einddatum.

Uw vervroegde opzegging leidt tot het betalen van boete (verschuldigde resterende maandbedragen tot het einde van de minimale periode) en opzeggingskosten. Deze kosten komen overeen met de bankkosten en het totale bedrag aan verschuldigde resterende maandbedragen.

Verzoek om opzegging

Het verzoek om opzegging dient schriftelijk gedaan te worden en aangetekend verzonden te worden met ontvangstbevestiging. De inhoud van de brief en de opgegeven reden dienen gerechtvaardigd te worden.

Opzegging door Kiwip Technologies SAS :

Herinnering: Door te kiezen voor Free Operator dient de gebruiker een nieuwe telecom operator te kiezen en is er geen enkele nummeroverdraagbaarheid mogelijk.

In geval van het niet in achtnemen van de gebruiksvoorwaarden van de service van Kiwip Technologies en/of ondanks een opzegtermijn, is er een betalingsachterstand, dan kan Kiwip Technologies de service van de gebruiker opzeggen binnen 24 uur maximum en terugbetaling eisen van de verschuldigde bedragen met inbegrip van de bankkosten.

Bij uitzondering op de geldende bepalingen kan het Bedrijf abonnementen onmiddellijk en zonder opzegtermijn beëindigen, in geval van ernstige of herhaalde inbreuk door de Klant op zijn verplichtingen volgens de Algemene Verkoop Voorwaarden of de Algemene Gebruiksvoorwaarden, in geval van het niet betalen van zijn Abonnement, onafhankelijk van de gekozen formule van het Abonnement, of in geval van een verzoek van de bevoegde administratieve autoriteiten.

Het saldo van de verschuldigde abonnementsbedragen tot het einde van de lopende contractperiode is in zijn geheel verschuldigd door de Klant aan het Bedrijf en wordt dan onmiddellijk opeisbaar

Ieder frauduleus gebruik van de Kiwip SIM kaart in een ander toestel dan het horloge KiwipWatch leidt tot het onmiddellijk stopzetten van alle service van Kiwip Technologies.

De extra kosten die er uit zouden kunnen voortvloeien zijn voor rekening van de klant. Alle kosten met betrekking tot gesprekken of gegevens of SMS verzonden naar andere nummers dan die van tevoren geregistreerd waren in het horloge en in de toegestane dekkingszone, worden automatisch voor rekening van de klant gesteld alsmede de boetes in verband met dit frauduleuze gebruik.