Juridische kennisgeving | Kiwip Juridische kennisgeving | Kiwip
Levering Frankrijk: 2/3d - Europa: 3/5d
Veilige betaling
Producten gegarandeerd voor 2 jaar

Geen producten in de winkelwagen.

Juridische kennisgeving


Gelieve de verschillende wijzen van gebruik van deze site aandachtig door te lezen alvorens de pagina’s ervan door te nemen. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud onderhavige voorwaarden. Ook, overeenkomstig artikel n°6 van Wet n°2004-575 van 21 Juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, de verantwoordelijken voor deze internetsite kiwip.eu

Editor :


Kiwip Technologies SAS
Parc Artisanal – 1, impasse des Paillons
77700 Parc Artisanal – 1, impasse des Paillons – Frankrijk  
Numéro de SIRET : 81862629300018
Telefoon : 0160425444
Email : contact@kiwip.fr
Site Web : Kiwip.eu

Redactie manager : Kiwip Technologies SAS
Webmaster : Kiwip Technologies SAS

Webhosting :


Host : OVH
SAS (Vereenvoudigde Vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
00045 Code APE 2620Z
BTW nummer : FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.
Hoofdredacteur : Octave KLABA

Gebruiksvoorwaarden :


Deze site (Kiwip.eu) wordt in verschillende webtalen aangeboden (HTML5, Javascript, CSS, etc …) voor een groter gebruiksgemak en een aangenamere grafische, wij raden u aan gebruik te maken van moderne en up-to-date webbrowsers zoals Edge, Safari, Firefox, Chrome…

Kiwip Technologies SAS zet alle middelen in waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en updates te verzekeren. Er kunnen echter fouten of lacunes optreden. De internetgebruiker zal zich dus van de juistheid van de informatie dienen te vergewissen bij Kiwip Technologies SAS, en iedere wijziging van de site melden die hij nuttig acht. Kiwip Technologies SAS is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor de directe of indirecte schade die er uit voort kan vloeien.

Cookies : De site Kiwip.eu kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en reclamedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw hard disk geplaatst wordt door de server van de site die u bezoekt. Deze bevat verschillende gegevens die op uw computer opgeslagen worden in een eenvoudig tekstbestand waar een server toegang toe heeft om informatie te lezen en te registreren. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder het accepteren van cookies.

Hyperlinks : De internetsite kan links aanbieden naar andere internetsites of andere beschikbare middelen op internet. Kiwip Technologies SAS beschikt over geen enkel middel om de sites te controleren die in verbinding staan met de internetsite en staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen en garandeert dit ook niet.

Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en m.n. informatie, producten of services die zij aanbieden, of ieder gebruik dat van deze bestanddelen gemaakt kan worden. De risico’s verbonden aan dit gebruik zijn geheel en al voor rekening van de internetgebruiker die zich aan hun gebruiksvoorwaarden dient te houden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van internetsites kunnen geen hyperlink plaatsen naar deze site zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Kiwip Technologies SAS.

In de veronderstelling dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink zou willen plaatsen naar de Internet sites van Kiwip Technologies SAS, dan dient hij een email die toegankelijk is op de site te sturen om zijn verzoek voor het plaatsen van een hyperlink te formuleren. Kiwip Technologies SAS behoudt zich het recht voor een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar besluit te rechtvaardigen.

Geleverde diensten :


Alle activiteiten en informatie van het bedrijf staan op onze site : Kiwip.eu.

Kiwip Technologies SAS doet haar best om op de site Kiwip.eu zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie die op de site Kiwip.eu staat is niet uitputtend en de foto’s staan niet onder contract. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht zijn sinds ze online staan. Trouwens alle informatie op de site Kiwip.eu wordt verstrekt ter informatie en kan veranderen of evolueren zonder enige kennisgeving vooraf.

Contractuele beperkingen inzake de gegevens :


De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt diverse keren per jaar geüpdatet maar de site kan toch onjuistheden of lacunes bevatten. Indien u een lacune, fout of een schijnbaar  functionerend element constateert, gelieve het ons te melden per e-mail, aan het adres : contact@kiwip.fr, met een zo precies mogelijke omschrijving van het probleem (de pagina waar het probleem optreedt, type computer en gebruikte browser, …).

Het downloaden van alle inhoud geschiedt op risico van de gebruiker en enkel en alleen op zijn verantwoording. Bij gevolg kan  het Bedrijf niet aansprakelijk gehouden worden voor wat voor schade dan ook aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens naar aanleiding van een download.

Bovendien verplicht de gebruiker van de site zich om zich toegang tot de site te verschaffen d.m.v. modern materiaal dat geen virus bevat et met een geüpdatet browser van de laatste generatie.

Hyperlinks die geplaatst zijn in het kader van deze site naar andere aanwezige bronnen op Internet kunnen de aansprakelijkheid van Kiwip Technologies SAS niet in het geding brengen.

Intellectueel eigendom:


De hele inhoud van deze website Kiwip.eu, met inbegrip van, en op onbeperkte wijze, de grafische vormgeving, beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, Gif’s en iconen alsmede hun vormgeving is het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die aan andere partnerbedrijven of auteurs toebehoren.

Iedere reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillenden de onderdelen is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kiwip Technologies SAS. Deze weergave of reproductie, via welk procedé dans ook, is een vorm van namaak dat gestraft wordt in de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van intellectueel eigendom/ Code de la propriété intellectuelle. Het niet in achtnemen van dit verbod  is een vervalsing die de wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser in  het geding kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud een rechtsvordering tegen u aanhangig maken.

Verklaring aan de CNIL :


Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de bescherming van fysieke personen inzake persoonlijke gegevensverwerking) betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is deze site aangemeld onder nummer 1656629 bij de [Franse] Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden /Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Geschillen :


De onderhavige voorwaarden van de site Kiwip.eu worden beheerst door de Franse wetten en iedere betwisting of geschil dat zou kunnen ontstaan door de interpretatie of de uitvoering hiervan vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder het hoofdkantoor van het bedrijf ressorteert. De referentietaal, voor het regelen van eventuele geschillen, is het Frans.

Persoonlijke gegevens :


Over het algemeen bent u niet verplicht ons uw persoonlijke gegevens mede te delen wanneer u onze site Internet Kiwip.eu. bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzondering op dit principe. Inderdaad, voor bepaalde op onze site aangeboden diensten, kunt u ertoe gebracht worden ons bepaalde gegevens mede te delen, zoals : uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw email en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online aangeboden wordt in de rubriek « contact ». In alle gevallen kunt u weigeren ons uw persoonlijke gegevens mede te delen. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de service van de site, met name kunt u dan geen inlichtingen vragen over ons bedrijf noch informatiebulletins ontvangen.

Tot slot kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een enkel bezoek aan onze Internetsite, met name informatie betreffende het gebruik van onze site, de zones en de diensten  die u bezoekt, uw IP-adres, het  type browser dat u gebruikt, de tijden dat u op de site vertoeft. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de interne statistieken, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren die wij u aanbieden. De databases worden beschermd door de bepalingen van de Wet van 1 juli 1998 waarin de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 omgezet wordt met betrekking tot de juridische bescherming van databases.